Maandelijkse berichten: januari 2016

HVB Ledenvergadering / contactdag 2016

Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering en eerste ledencontactdag in het nieuwe jaar, die zal plaats vinden op zaterdag 27 februari 2016 in de Lancierskazerne, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg. Op deze locatie is de HVB die dag te gast bij het Regionaal Archief Tilburg.

Het programma staat in het teken van het historisch onderzoek en de rol die deze archiefdienst in dat kader vervult. Voor wie al plannen had om met onderzoek te gaan starten is deze dag een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat het Regionaal Archief Tilburg te bieden heeft en om daarover vragen te stellen. Ook kunt u kennis maken met een tweetal onderzoekers die lezingen zullen verzorgen over de resultaten van hun recent afgesloten onderzoek.
De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats in de ochtend. In die vergadering zullen wij u nader informeren over de resultaten van ons overleg met Erfgoed Brabant en over afspraken tot verdergaande samenwerking en onderlinge afstemming van activiteiten.

Ochtendprogramma / Jaarvergadering
10.30 uur: Ontvangst deelnemers ochtendprogramma
11.00 uur:  Namens Erfgoed Brabant zal Patrick Timmermans (directeur) spreken over het beleid en de activiteiten 2016-2020 van Erfgoed Brabant en de rol die de HVB in dat kader zou kunnen vervullen.
Daarna zal Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Tilburg University en o.m. hoofdredacteur van het Noordbrabants Historisch Jaarboek, nader ingaan op de toekomstplannen voor het jaarboek en een nieuw initiatief bekend maken en nader toelichten.
11.25 uur:         Ledenvergadering
12.30 uur:         Lunch en rondleiding door de (niet voor publiek toegankelijke) archiefkelders.

Middagprogramma / Ledencontactdag
13.00 uur: Ontvangst deelnemers middagprogramma
13.30 uur: Welkomstwoord door Gert-Jan de Graaf (hoofd Archief R.A.T.)
13.40 uur: Astrid de Beer (projectleider charterbank) zet nader uiteen op welke wijze het Regionaal Archief Tilburg wetenschappelijk historisch onderzoek stimuleert op basis van het collectiebezit en de inzet en samenwerking daarbij van vrijwilligers.
14.10 uur:  Mark Vermeer (historicus/mediëvist verzorgt een lezing over de oorsprong en                             ontwikkeling van een laatmiddeleeuwse plattelandssecretarie, gebaseerd op door hem verricht onderzoek aan de hand van archiefstukken uit Oisterwijk.
14.40 uur: Thee en koffiepauze
15.00 uur: Stef Uijens (historicus/boekwetenschapper) verzorgt een lezing over de resultaten van zijn onderzoek naar de kenmerken, vanuit boekwetenschappelijk perspectief, naar het register van middeleeuwse akten van de Tafel v.d. H. Geest te Oisterwijk.
15.30 uur: Luud de Brouwer (projectleider digitalisering) zal een presentatie verzorgen over de faciliteiten van het Regionaal Archief Tilburg en de wijze waarop deze archiefdienst zich aansluit op de digitale toekomst.
16.00 uur: Afronding en afsluiting middagprogramma met een ‘afscheidsdrankje’.
16.30 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelding en kosten
U kunt zich aanmelden voor deze contactdag tot en met zondag 21 februari 2016 per e-mail naar secretaris@hvbrabant.nl of per brief naar Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch.
Wij verzoeken u aan te geven of u deelneemt aan het gehele dagprogramma, dan wel alleen aan het middagprogramma.
De kosten voor het gehele dagprogramma (incl. lunch, rondleiding en middagprogramma) bedragen € 30,– per persoon.
De kosten voor het middagprogramma vanaf 13.00 uur bedragen € 10,– per persoon.

Het te betalen bedrag gelieve u over te maken naar IBAN NL08 INGB 0004 7767 38 t.n.v. Historische Vereniging Brabant o.v.v. Contactdag Tilburg.
Na ontvangst van de betaling zullen wij uw aanmelding bevestigen.
Deelnemers aan de ledenvergadering krijgen de vergaderstukken toegestuurd.

Ledenvergadering

Naast behandeling van de verslaglegging over 2015 en de behandeling van de begroting en het activiteitenprogramma voor 2016, zal op deze vergadering ook moeten worden voorzien in een drietal vacatures binnen ons bestuur die zijn ontstaan door het aftreden van Sander van Bladel (in oktober 2015), Joseph Kuijpers en Jopie de Haan.
Wij stellen u voor Klaasje Douma, Kitty de Leeuw en Wies van Leeuwen, alle drie lid van onze vereniging, tot lid van ons bestuur te benoemen.

Op grond van de statuten kunt u ook zelf kandidaten voor het bestuurs-lidmaatschap voordragen. In dat geval dient u die voordracht schriftelijk en ondertekend door ten minste 10 leden, voorafgaand aan de vergadering, bij ons in te dienen.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 27 februari a.s. in Tilburg

Willem van der Staak,                                                 Ria de Folter-Sebregts

voorzitter                                                                     secretaris, penningmeester